Konferencja/Conference

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut Pedagogiki

Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii

serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową

„Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers”

„Kultywowanie i tworzenie tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów Grupy Wyszehradzkiej”

Organizowaną w ramach realizowanego projektu wyszehradzkiego,

która odbędzie się 29 czerwca 2015 roku w Chorzowie.

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

 Śląski Kurator Oświaty Mgr Stanisław Faber

??????????????

Dla uczestników z Polski

Komitet naukowy

Komitet organizacyjny

Zgłoszenia

Program konferencji

Informacje praktyczne

 

 

flaga_angli

University of Silesia in Katowice

The Faculty of Pedagogy and Psychology

Institute of Pedagogy

Department of General Didactics and Pedeutology

 would like to kindly invite you to

„Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers”

International Academic Conference organised as a part of the Visegrad Project

 to be held on 29 June 2015 in Chorzów.

 

 

For participants from other countries

Scientific Committee

Organising Committee

Registration