O projekcie

Kultywowanie i tworzenie tradycji regionalnych stanowią istotny element w zakresie działań podejmowanych przez nauczycieli zarówno w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech jak i w Polsce. W dobie integracji europejskiej istotne jest poznanie postaw nauczycieli wobec kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy państwami partnerskimi.

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania w krajach V4 problematyką regionalnych tradycji kulturowych poprzez wyłonienie i opis postaw nauczycieli wobec kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych w kontekście unifikacji kultury europejskiej i światowej, a także próba określenia wspólnych płaszczyzn myślenia i działania nauczycieli. Naukowcy państw V4 dyskutować będą nad zagadnieniem problemowym podczas międzynarodowej konferencji. Ponadto, naukowcy opracują autorskie narzędzia badawcze z wykorzystaniem których przeprowadzone zostaną w państwach partnerskich badania naukowe. Owocem prowadzonych badań będzie recenzowana publikacja wydana w ramach organizowanej konferencji. Wszelkie podejmowane działania mają na celu integrację środowisk naukowych krajów V4, ukierunkowaną na szeroką współpracę oraz wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych badań. Międzynarodowej Konferencji Naukowej towarzyszyć będą działania popularyzacyjne w formie filmowych prezentacji metod kultywowania tradycji regionalnych w szkołach.

Beneficjentami projektu są:
– zespoły badawcze naukowców państw V4, biorących udział w projekcie

-naukowcy reprezentujący instytucje akademickie oraz nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, w tym przedszkoli i szkół specjalnych z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, którzy wezmą udział w konferencji naukowej

– nauczyciele z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, którzy stanowić będą próbę badawczą

-dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych z Czech, Słowacji, Węgier i Polski zaproszone do udziału w konkursie dotyczącym sporządzenie autorskich filmów w zakresie tematyki kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych

-specjaliści reprezentujących instytucje naukowe, akademickie i kulturalne państw V4, oraz studenci studiów doktoranckich, magisterskich i licencjackich, zaproszeni do udziału w konferencji naukowej

Cultivating and forming regional traditions is an important part of the activities undertaken by teachers in the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. In the era of European integration it is vital to know teachers’ attitudes towards cultivating and forming regional traditions as well as to exchange the experiences between partner countries. The project intends to evoke interest in the V4 regional cultural traditions by revealing and describing teachers’ attitudes towards cultivating and forming regional traditions in the context of the unification of European and world cultures as well as attempts to define a common plane of teachers’ thinking and acting. The results will be presented at a conference the outcome of which will be collective work. Popularization actions will accompany the conference in the form of film presentations of the methods of cultivating regional traditions at schools of particular countries.

 

Beneficiaries of the project are:

– scientists’ research teams of the V4 countries participating in the project

– scientists representing academic institutions and kindergarten and primary schools teachers, including special kindergartens and special schools teachers in the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland who will participate in the conference

– teachers from the V4 countries who will constitute the study sample

– kindergarten children and primary school pupils from the V4 invited to participate in the competition involving the preparation of original films on cultivating and forming regional traditions

– professionals representing scientific, academic and cultural institutions of the V4 countries as well as doctoral, graduate and undergraduate students invited to participate in the scientific conference.